Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Περιβαλλοντικές μελέτες

Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι η διαδικασία προσδιορισμού των πιο σημαντικών συνεπειών των αναπτυξιακών έργων στο περιβάλλον. Αναλυτικότερα, είναι η μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος, η πρόβλεψη των πιο πιθανών επιπτώσεων και η εξεύρεση λύσεων για την αποφυγή των αρνητικών συνεπειών. Τελικός στόχος η προστασία του περιβάλλοντος και η παράδοσή του στις επόμενες γενιές τουλάχιστον στην κατάσταση στην οποία το κληρονομήσαμε (αρχή αειφόρου, βιώσιμης ανάπτυξης).

Σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία (Ν. 3010/02, Ν. 1650/16-10-1986), για να εξασφαλίσει μια δραστηριότητα (βιομηχανία, βιοτεχνία, επαγγελματικό εργαστήριο) άδεια λειτουργίας απαιτείται να έχει προηγηθεί η περιβαλλοντική αδειοδότησή της (να έχει δηλαδή έγκριση περιβαλλοντικών όρων). Ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του έργου, το είδος και την ποσότητα των ρύπων που αναμένεται να παραχθούν καθώς και κάθε άλλης επίπτωσης στο περιβάλλον, η δυνατότητα εφαρμογής επανορθωτικών μέτρων και ο κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος διαχωρίζουν τα έργα σε κατηγορίες (ΚΥΑ με αριθμό Η.Π. 15393/2332/2002). Οι κατηγορίες αυτές καθορίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τη διαδικασία αλλά και τα περιεχόμενα για την περιβαλλοντική μελέτη.

Σε γενικές γραμμές μια περιβαλλοντική μελέτη περιλαμβάνει τα εξής:

  1. περιγραφή του έργου με πληροφορίες για τη θέση και το μέγεθός του
  2. αναφορά των κυριότερων επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον
  3. περιγραφή των προληπτικών και επανορθωτικών μέτρων
  4. εναλλακτικές λύσεις

Η διαδικασία για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων μιας βιομηχανίας, βιοτεχνίας ή επαγγελματικού εργαστηρίου συνοψίζεται σε τέσσερις φάσεις. Κατά την πρώτη φάση πραγματοποιείται η αρχική ανίχνευση των πιθανών επιπτώσεων ενός έργου και προσδιορίζονται οι δυνατές εναλλακτικές. Στη συνέχεια συγκεντρώνονται όλα τα δεδομένα που θα περιέχει η μελέτη και ελέγχεται η ακρίβειά του. Αφού ολοκληρωθεί η συλλογή των πληροφοριών συντάσσεται η μελέτη, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία και ζητείται η γνώμη όλων όσων επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. Τέλος, εφόσον εγκριθεί και πραγματοποιηθεί το έργο, γίνεται τακτικός έλεγχος της κατάστασης του περιβάλλοντος.

Η εταιρεία μας με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης αναλαμβάνει άμεσα να εφοδιάσει την επιχείρησή σας (βιομηχανία, βιοτεχνία, επαγγελματικό εργαστήριο) με την απαραίτητη έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Η άριστη γνώση του αντικειμένου και η εμπειρία μας σχετικά με τις διαδικασίες εγγυώνται τη γρήγορη και αποτελεσματική αδειοδότηση της μονάδας σας.

Σε μια περίοδο που η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση βρίσκεται στο ζενίθ, οι επικείμενες αλλαγές και ανακατατάξεις είναι σίγουρο ότι θα επιφέρουν εντατικοποίηση των ελέγχων και αύξηση του βαθμού δυσκολίας της διαδικασίας περιβαλλοντική αδειοδότησης. Το σίγουρο είναι ότι οι επιχειρήσεις που θα καταφέρουν να επιβιώσουν στη ‘νέα’ αυτή εποχή είναι οι περιβαλλοντικά νόμιμες.

Περισσότερες πληροφορίες για Περιβαλλοντικές μελέτες

Καλέστε μας στο 210 3217895 ώστε να σας αποδείξουμε ότι υπάρχουν άλλοι 100 λόγοι για να μας επιλέξετε.