Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Νομοθεσία και δικαιολογητικά για Net Metering

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής (net metering) είναι σύστημα διασυνδεδεμένο με το δίκτυο. Βασίζεται στη λογική της αποκεντρωμένης παραγωγής όπου ο κάθε αυτοπαραγωγός παράγει την ενέργεια που καταναλώνει. Κάθε τριετία διενεργείται ενεργειακός συμψηφισμός της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού. Ο αυτοπαραγωγός δεν αποζημιώνεται για τυχόν περίσσεια παραγωγής ενέργειας, γεγονός στο οποίο έγκειται και η διαφορά με τα διασυνδεδεμένα συστήματα ταρίφας (feed-in-tariff), που αποτελούσαν την πλειοψηφία των φωτοβολταϊκών συστημάτων κατά τα προηγούμενα έτη, όπου ο συμψηφισμός είναι λογιστικός και ο χρήστης αποζημιώνεται ανά κιλοβατώρα για την έγχυση της παραγωγής του στο δίκτυο.

Στο διασυνδεδεμένο σύστημα της ηπειρωτικής Ελλάδας το όριο της ισχύος κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής ανέρχεται στα 20 kWp ή, εφόσον μιλάμε για μεγαλύτερα συστήματα, στο μισό της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης. Σε κάθε περίπτωση η ισχύς ενός φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής στο διασυνδεδεμένο σύστημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 kWp.

Στα μη διασυνδεδεμένα νησιά το όριο της ισχύος κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής ανέρχεται στα 10 kWp και ειδικά για την Κρήτη στα 20 kWp, ή, εφόσον μιλάμε για μεγαλύτερα συστήματα, στο μισό της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης. Σε κάθε περίπτωση η ισχύς ενός φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής στα μη διασυνδεδεμένα νησιά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 kWp για την Κρήτη και τα 20 kWp για τα λοιπά μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Ειδικά για νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας το όριο της ισχύος κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής μπορεί να ανέρχεται έως και το 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοπαραγωγής είναι σταθερά φωτοβολταϊκά συστήματα που εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους ή άλλων κατασκευών στον ίδιο ή όμορο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης τις οποίες τροφοδοτούν και οι οποίες συνδέονται στο δίκτυο. Δικαίωμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη) ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου. Επιτρέπεται επίσης η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων συστημάτων σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου – πχ ταράτσα πολυκατοικίας – με προϋπόθεση την έγγραφη συμφωνία των συνιδιοκτητών του κτιρίου.

Η αίτηση της σύνδεσης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής περιλαμβάνει τα εξής έγγραφα:

·         Φωτοτυπία ταυτότητας αυτοπαραγωγού

·         Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ΔΕΗ (εξοφλημένου)

·         Τοπογραφικό πολεοδομίας (μόνο αν είναι εκτός σχεδίου το κτίριο)

·         Απλή φωτοτυπία οικοδομικής άδειας

·         Συμβόλαιο ιδιοκτησίας με μεταγραφή σε υποθηκοφυλακείο - να φαίνονται όλοι οι ιδιοκτήτες και πιθανές μεταβολές

·         Υπεύθυνες δηλώσεις ιδιοκτήτη και συνιδιοκτητών με γνήσιο υπογραφής σε ΚΕΠ

·         Έγγραφο αίτησης σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ που συμπληρώνεται απ’ την εταιρία μας

·         Φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών των φωτοβολταϊκών πλαισίων και του αντιστροφέα, ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης και σχέδιο χωροθέτησης των φωτοβολταϊκών πλαισίων που υλοποιούνται και επισυνάπτονται απ’ την εταιρία μας

 

Μετά την αποδοχή της αίτησης από τον ΔΕΔΔΗΕ ακολουθεί η σύναψη της σύμβασης σύνδεσης και η σύναψη της σύμβασης συμψηφισμού. Ακολουθεί η ενεργοποίηση του συστήματος που έχει εγκατασταθεί. Η εταιρία μας αναλαμβάνει εκτός από την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής όλη τη διαδικασία της αδειοδότησής του.