Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Ενεργειακές κοινότητες

Με το σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε στις 17-1-2018 εισάγεται το θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση και τη λειτουργία των Ενεργειακών Κοινοτήτων με στόχο τη μεγαλύτερη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προς την κατεύθυνση της διαφοροποίησης του ενεργειακού μίγματος, της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού, της ανάπτυξης της εθνικής οικονοµίας και της αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση συμπράξεων, συνεργιών και πρωτοβουλιών ιδιωτών και φορέων για την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανοµή και προµήθεια ενέργειας, με διασφαλισμένη την ισότιμη συμμετοχή στην Ενεργειακή Κοινότητα.

  • Τι είναι οι Ενεργειακές Κοινότητες

Οι Ενεργειακές Κοινότητες είναι αστικοί συνεταιρισµοί και έχουν ως βασική τους αρχή τη διάχυση του οφέλους στα µέλη της Ενεργειακής Κοινότητας, καθώς και της τοπικής κοινωνίας. Το στοιχείο της τοπικότητας είναι κεντρικό στο σχεδιασµό τους, καθώς βασική επιδίωξη του σχεδίου νόµου είναι η παραγωγή προστιθέµενης αξίας για τις τοπικές κοινωνίες. Κεντρικός στόχος του σχεδίου νόµου είναι η ενδυνάµωση του ρόλου των πολιτών και των τοπικών φορέων στον ενεργειακό τοµέα και η ενεργός συμμετοχή τους στον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας και την ενίσχυση της διείσδυσης των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό ισοζύγιο. Θα παρέχονται κίνητρα όπως φορολογική σταθερότητα και δυνατότητα συμμετοχής σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

  • Ποιοί μπορούν να συμμετέχουν

Στις Ενεργειακές Κοινότητες µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά πρόσωπα, Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού, καθώς και άλλα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου εκτός των Ο.Τ.Α. Όλοι έχουν ίσο δικαίωμα στη λήψη αποφάσεων μέσα στην Ενεργειακή Κοινότητα. Για αυτό το λόγο έχει προβλεφθεί να αντιστοιχεί μία ψήφος σε κάθε μέλος, ανεξαρτήτως του συνεταιριστικού μεριδίου που κατέχει. Το όφελος από τις συμπράξεις δεν περιορίζεται μόνο στους συμβαλλόμενους αλλά διαχέεται στην τοπική κοινωνία με τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

  • Αποκεντρωμένη παραγωγή

Στον πυρήνα του νομοσχεδίου βρίσκεται η λογική της αποκεντρωμένης παραγωγής. Κεντρικός στόχος της Ενεργειακής Κοινότητας είναι να μπορεί να παράγει την ενέργεια που καταναλώνει. Ισχυρά εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση είναι ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) και ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός (virtual net metering). Ταυτόχρονα αφήνεται ανοιχτός ο δρόμος για να πωλείται στο δίκτυο το πλεόνασμα ενέργειας που δημιουργείται.   

  • Νησιωτικότητα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην έντονη νησιωτικότητα της χώρας και τη δυνατότητα ενίσχυσης της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήµους μέσω των Ενεργειακών Κοινοτήτων. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και τη δυνατότητα που θα δοθεί για σταδιακή απεξάρτηση από τους θερμικούς σταθμούς απ’ τους οποίους ηλεκτροδοτούνται με την μεγαλύτερη αξιοποίηση του ηλιακού και αιολικού δυναμικού που διαθέτουν.