Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Εικονικό - Virtual Net Metering

  • Περιγραφή

Στον κλασικό ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) η εγκατάσταση παραγωγής του φωτοβολταϊκού συστήματος και η εγκατάσταση κατανάλωσης που συμψηφίζεται βρίσκονται στον ίδιο (ή όμορο) χώρο και συνδέονται ηλεκτρικά μεταξύ τους. Από το Μάιο του 2017 έχει τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net metering) σύμφωνα με το οποίο η καταναλισκόμενη ενέργεια από μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού συμψηφίζεται με την παραγόμενη ενέργεια από ένα φωτοβολταϊκό σταθμό που μπορεί να εγκατασταθεί σε διαφορετικό σημείο σε απομακρυσμένη περιοχή απ’ τις καταναλώσεις.

Για παράδειγμα, οι αγρότες με το virtual net metering μπορούν να συμψηφίσουν το ρεύμα που καταναλώνουν σε διάσπαρτα χωράφια τους και όχι μόνο σε εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένο το φωτοβολταϊκό σύστημα. Οργανισμοί, επιχειρήσεις, ξενοδοχεία μπορούν να εκμεταλλευτούν εκτάσεις και ιδιοκτησίες τους για να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά και να συμψηφίσουν τις καταναλώσεις στις εγκαταστάσεις τους, όπου η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών είναι ανέφικτη και άρα η ένταξη στο πρόγραμμα του κλασικού net metering.

  • Δικαίωμα ένταξης

Προς το παρόν δικαίωμα ένταξης έχουν νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας και οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν.3874/2010, οι οποίοι είτε έχουν στην κυριότητα τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται ο φωτοβολταϊκός σταθμός είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (πχ μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) και έχουν εξασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου. Όλες οι προς συμψηφισμό παροχές κατανάλωσης καθώς και η παροχή του φωτοβολταϊκού σταθμού πρέπει να είναι στο όνομα του αυτοπαραγωγού (στο ίδιο ΑΦΜ), να εκπροσωπούνται από τον ίδιο προμηθευτή ενέργειας, να συνδέονται στο ίδιο επίπεδο τάσης και να βρίσκονται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα. Ειδικά για τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν.3874/2010, όλες οι προς συμψηφισμό καταναλώσεις θα πρέπει να αφορούν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, δηλαδή εγκαταστάσεις αποκλειστικά αγροτικών χρήσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Από το Νοέμβριο του 2017 έχει συσταθεί από το Υπουργείο Ενέργειας ομάδα εργασίας, τα αποτελέσματα της οποίας θα πρέπει να αναμένονται σύντομα, με στόχο την επέκταση του virtual net metering. Για παράδειγμα είναι σημαντικό να υπάρχει δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα και ενός φυσικού προσώπου. Σε αυτή την περίπτωση ένας ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος θα μπορεί να συμψηφίσει την κατανάλωσή του με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε μία απομακρυσμένη ιδιοκτησία του που μέχρι πρότινος φαινόταν «άχρηστη».

  • Όρια ισχύος

Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ηπειρωτική χώρα και διασυνδεδεμένα με αυτήν νησιά) η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού σταθμού μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20 kWp ή μέχρι 50% του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος του συνόλου των προς συμψηφισμό καταναλώσεων (σε kVA), εφόσον το τελευταίο μέγεθος υπερβαίνει τα 20 kWp. Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλου δημοσίου συμφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού σταθμού μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος του συνόλου των προς συμψηφισμό καταναλώσεων. Σε κάθε περίπτωση η μέγιστη ισχύς ενός φωτοβολταϊκού συστήματος που θα εγκατασταθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 500 kWp.

Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων μπορεί να ανέρχεται μέχρι 10 kWp και ειδικά στην Κρήτη μέχρι 20 kWp ή μέχρι 50%  του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος του συνόλου των προς συμψηφισμό καταναλώσεων (σε kVA),  εφόσον το τελευταίο μέγεθος υπερβαίνει τα 10 kWp  ή για την Κρήτη τα 20 kWp. Η ισχύς δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 20 kWp για τα ΜΔΝ και ειδικά για την Κρήτη τα 50 kWp. Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλου δημοσίου συμφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού σταθμού μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος του συνόλου των προς συμψηφισμό καταναλώσεων. Η ισχύς δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 100 kWp και ειδικά για την Κρήτη το όριο των 300 kWp.