Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Μικρές ανεμογεννήτριες και net metering. Διαδικασία - Προϋποθέσεις - Όρια ισχύος

Σύμφωνα με σχέδιο υπουργικής απόφασης του Υ.Π.ΕΝ. που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά από δημόσια διαβούλευση καθορίζονται: η αδειοδοτική διαδικασία, περιβαλλοντικά, χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα για την εγκατάσταση σε γήπεδα και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60kW.

Σύντομα θα μπορεί κανείς να κάνει net metering ή Virtual net metering (απομακρυσμένα) με χρήση ανεμογεννητριών. H αυτοπαραγωγή ενέργειας με ανεμογεννήτριες αποτελεί πάγιο αίτημα του κλάδου εδώ και πολλά χρόνια.

Αδειοδοτική διαδικασία

 • Οι σταθμοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας.
 • Οι σταθμοί απαλλάσσονται από την  υποχρέωση έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).
 • Για τους σταθμούς με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 20kW απαιτείται η υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
 • Για τους σταθμούς με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των 20kW απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή της οικείας Περιφέρειας.
 • Για τους σταθμούς της προηγούμενης περίπτωσης, που εγκαθίστανται σε γήπεδο που βρίσκεται σε περιοχή Natura 2000, ή σε παράκτια ζώνη που απέχει λιγότερο από100 μέτρωναπό την οριογραμμή του αιγιαλού εκτός βραχονησίδων, ή γειτνιάζουν σε απόσταση μικρότερη των150 μέτρωνμε αιολικό σταθμό που είναι εγκατεστημένος σε άλλο γήπεδο και έχει εκδοθεί γι’ αυτόν άδεια παραγωγής ή ΑΕΠΟ ή Προσφορά Σύνδεσης, η δε συνολική ισχύς των αιολικών σταθμών υπερβαίνει τα 20kW, απαιτείται η υπαγωγή σε ΠΠΔ.
 • Οι σταθμοί, που εγκαθίστανται εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, απαλλάσσονται από την υπαγωγή σε ΠΠΔ και από την υποχρέωση χορήγησης βεβαίωσης απαλλαγής.
 • Για την εγκατάσταση των σταθμών απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
 • Για τις δομικές κατασκευές όπως τα θεμέλια των πύργων των μικρών ανεμογεννητριών και τα οικήματα στέγασης εξοπλισμού  ελέγχου και μετασχηματιστών απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας.

Χωροταξικά θέματα – Περιοχές εγκατάστασης - Ζώνες αποκλεισμού και ασυμβατότητας

Η εγκατάσταση σταθμών επιτρέπεται υπό τους ακόλουθους περιορισμούς:

 • Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών, σε γήπεδα εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, εκτός ορίων οικισμών με πληθυσμό μικρότερο των 2000 κατοίκων ή οικισμών προ του 1923 ή εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικής δραστηριότητας, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των 60kW.
 • Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών σε Λιμένες, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των 60kW.
 • Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών εντός πολυγώνου αδειοδοτημένου ή υπό αδειοδότηση αιολικού σταθμού.

Το σχέδιο καθορίζει επίσης τις αποστάσεις ασφαλείας των εγκαταστάσεων μικρών ανεμογεννητριών, τα όρια για την ηχητική και οπτική όχληση καθώς και τα αναγκαία πιστοποιητικά των ανεμογεννητριών και τη διαδικασία για την πιστοποίησή τους.

Συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία και Net Metering

Οι σταθμοί ονομαστικής ισχύος έως και 60kW συνδέονται στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης. Η σύνδεσή τους στο δίκτυο, όταν είναι εφικτή, μπορεί να υλοποιηθεί είτε μέσω σχήματος ανεξάρτητου παραγωγού που θα λαμβάνει Λειτουργική Ενίσχυση Σταθερής Τιμής μετά από επιτυχή συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών του αρ. 7 του ν.4414/2016 (ΦΕΚ Α‘ 149), είτε μέσω σχήματος αυτοπαραγωγού με ενεργειακό συμψηφισμό ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό Net Metering/Virtual Net Metering σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν.3468/2006 όπως ισχύει.

Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς μικρών ανεμογεννητριών που μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο ανά μέγεθος παροχής εξαρτάται από την ύπαρξη ή μη μετατροπέα και προσδιορίζεται από τον αρμόδιο  Διαχειριστή δικτύου ως εξής:

ορια ισχυος ανεμογεννητριες