Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Γνωμοδότηση ΡΑΕ για Virtual Net metering και Ενεργειακές κοινότητες

Η ΡΑΕ προχώρησε σε δημοσιοποίηση της γνωμοδότησής ως προς το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το Υ.Π.ΕΝ τον Οκτώβριο για την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με το σχήμα του συμψηφισμού παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας Net Metering/Virtual Net metering. Περιλαμβάνονται τα ζητήματα της επέκτασης του ενεργειακού/εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού Net Metering/Virtual Net Metering, το Net Metering με μπαταρίες και ρυθμίσεις για τις Ενεργειακές Κοινότητες.

Net Metering/Virtual Net Metering

• Για την εφαρμογή ενεργειακού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού οι σταθμοί παραγωγής να είναι των εξής τεχνολογιών: φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες, βιοαέριο, βιομάζα/βιορευστά, ΣΗΘΥΑ, μικρά υδροηλεκτρικά. Ο συνδυασμός, από τον αυτοπαραγωγό ή την Ενεργειακή Κοινότητα δύο εκ των προηγούμενων τεχνολογιών να επιτρέπεται στην περίπτωση σταθμών που συνδέονται στο δίκτυο Μέσης Τάσης (ΜΤ) και μόνο. Περαιτέρω, η εγκατάσταση σταθμών μικρών ανεμογεννητριών να εφαρμόζεται μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.4203/2013.

• Η ανώτατη ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής, που ανήκει σε αυτοπαραγωγό ΜΤ, να μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης. Ειδικά για τις Ενεργειακές Κοινότητες και για την περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού η ανώτατη ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής να μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος του συνόλου των συμψηφιζόμενων καταναλώσεων. Περαιτέρω, ειδικά για σταθμούς παραγωγής μικρών ανεμογεννητριών ή σταθμούς παραγωγής που συνδυάζουν δύο (2) τεχνολογίες και περιλαμβάνουν μικρές ανεμογεννήτριες, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των μικρών ανεμογεννητριών να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 60 kW. Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς των σταθμών παραγωγής που εγκαθίστανται σε κάθε ηλεκτρικό σύστημα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), θα πρέπει να προσμετράται στο εκάστοτε ισχύον περιθώριο ισχύος ανά τεχνολογία του Συστήματος ΜΔΝ για σταθμούς παραγωγής του συστήματος αυτού, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ. Ειδικά για τους σταθμούς ΑΠΕ που συνδυάζουν δύο τεχνολογίες, θα πρέπει να υπάρχει επαρκές διαθέσιμο περιθώριο και για τις δύο τεχνολογίες.

• Να επιτρέπεται ο συμψηφισμός ενέργειας που εγχέεται από σταθμό παραγωγής αυτοπαραγωγού ή Ενεργειακής Κοινότητας, ο οποίος συνδέεται στο Δίκτυο ΜΤ, με ενέργεια που απορροφάται από συμψηφιζόμενες καταναλώσεις που συνδέονται στο Δίκτυο ΧΤ, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που περιγράφονται στο σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

• Για την εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού: (α) να επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής ανά τεχνολογία, ανά αυτοτελές ακίνητο και (β) να απαγορεύεται η εγκατάσταση σταθμού παραγωγής σε ακίνητο όμορο προς ακίνητο στο οποίο είναι εγκατεστημένος ή πρόκειται να εγκατασταθεί σταθμός παραγωγής για τον ίδιο σκοπό, εφόσον η κυριότητα ή το δικαίωμα νόμιμης χρήσης ανήκει στο ίδιο φυσικό πρόσωπο, ή και σε νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, των οποίων η σύνθεση καταδεικνύει ότι αυτά είναι ιδίων συμφερόντων.

• Για τον υπολογισμό των χρεώσεων ΥΚΩ, στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού, και ειδικά για την περίπτωση τιμολογίου με διαφορετικές χρονικές ζώνες, να εφαρμόζεται η υφιστάμενη διαδικασία όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.175067 Υπουργική Απόφαση.

• Να τροποποιηθεί το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης που τέθηκε σε διαβούλευση, που αφορά την προσφορά σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου οι προβλέψεις του εν λόγω εδαφίου να είναι σε συμφωνία με την Γνωμοδότηση 12/2017 της ΡΑΕ.

• Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, με μέριμνα του αρμόδιου Διαχειριστή να εγκαθίστανται ηλεκτρονικοί μετρητές ώστε η καταμέτρηση της παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας του σταθμού παραγωγής, καθώς και της απορροφηθείσας και εγχυθείσας από και προς το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας να πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, μέσω της εφαρμογής της τηλεμέτρησης. Η εγκατάσταση ηλεκτρικών μετρητών θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του εικονικού συμψηφισμού, άλλως, δημιουργείται σοβαρή στρέβλωση στον υπολογισμό των ρυθμιζόμενων χρεώσεων.

Net Metering με μπαταρίες

Να επιτρέπεται στις εγκαταστάσεις των αυτοπαραγωγών με ενεργειακό συμψηφισμό, μετά από αίτηση στον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου και σχετική έγκριση, η εγκατάσταση μπαταριών για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο δεν θα ανταλλάσσει ενέργεια με το δίκτυο διανομής, η ονομαστική ισχύς του αντιστροφέα του (σε ΚVA) δεν θα υπερβαίνει την ονομαστική ισχύ του σταθμού παραγωγής (σε kW) με ανώτατο όριο ισχύος τα 30kVA και το μέγιστο ρεύμα της συνολικής εγκατάστασης δεν θα υπερβαίνει τη μέγιστη ικανότητα φόρτισης της παροχής του αυτοπαραγωγού. 

Virtual Net Metering από Ενεργειακές Κοινότητες

• Οι Ενεργειακές Κοινότητες να μπορούν να αναπτύσσουν εφαρμογές εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σε επίπεδο κατά μέγιστο Περιφερειακής Ενότητας, δηλαδή Νομού, και όχι Περιφέρειας όπως προέβλεπε το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης.

• Καθορισμός του τύπου και του περιεχόμενου της Σύμβασης Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού από Ενεργειακή Κοινότητα (Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ.), σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

• Η Ενεργειακή Κοινότητα, μετά τη σύναψη Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ. θα κοινοποιεί στον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου τη Σύμβαση με το Προσάρτημα όπου θα παρατίθενται οι παροχές κατανάλωσης που υπεισέρχονται αρχικά στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό. Στο προσάρτημα της Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ. θα πρέπει να περιλαμβάνονται κατ΄ελάχιστον, για κάθε παροχή που υπεισέρχεται στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό: (α) ο αριθμός παροχής, (β) το επίπεδο τάσης, (γ) τα στοιχεία του καταναλωτή (ονοματεπώνυμο/επωνυμία και ΑΦΜ) και (δ) το ποσοστό επιμερισμού της εγχυθείσας ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση το άθροισμα των ποσοστών επιμερισμού της εγχυθείσας ενέργειας θα πρέπει να ισούται με 100%.

• Σε κάθε κύκλο καταμέτρησης, ο Προμηθευτής θα πρέπει να ελέγχει την πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων των παροχών κατανάλωσης που περιέχονται στο Προσάρτημα της Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ. καθώς και την τήρηση των προϋποθέσεων ένταξης στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό και ακολούθως να επιμερίζει την εγχυθείσα ενέργεια με βάση τα ποσοστά που αντιστοιχούν σε κάθε προς συμψηφισμό παροχή. Σε περίπτωση καταναλωτών με περίοδο εκκαθαριστικών λογαριασμών μεγαλύτερη από την περίοδο του κύκλου καταμέτρησης του σταθμού (π.χ. ανά τετράμηνο), η ενέργεια από κάθε κύκλο καταμέτρησης και επιμερισμού στην εν λόγω παροχή θα προστίθεται μέχρι να γίνει συμψηφισμός στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό.

• Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής, για κάποια από τις παροχές που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ., διαπιστώσει ότι (α) δεν είναι επ’ ονόματι του φυσικού ή νομικού προσώπου που δηλώθηκε με το προσάρτημα της Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ., (β) έχει επέλθει οικειοθελής διακοπή και λύση της σύμβασης προμήθειας, (γ) υπάρχει ληξιπρόθεσμος λογαριασμός που δεν έχει εξοφληθεί ή ένταξη σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών, η οποία δεν τηρείται, ή για οποιοδήποτε λόγο έχει γίνει παύση εκπροσώπησης από τον προμηθευτή, (δ) δεν τηρεί οποιοδήποτε από τους όρους της σύμβασης προμήθειας ή/και σύνδεσης, (ε) για οποιοδήποτε άλλο λόγο έχει χαθεί το δικαίωμα ένταξης ή δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις ένταξης στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, τότε δεν θα προβαίνει στον επιμερισμό της εγχυθείσας ενέργειας στην εν λόγω παροχή και η ενέργεια αυτή θα προστίθεται στην εγχυθείσα ενέργεια του επόμενου κύκλου καταμέτρησης του σταθμού παραγωγής προς επιμερισμό.

• Στην περίπτωση συμψηφισμού απορροφηθείσας και εγχυθείσας ενέργειας που αντιστοιχούν σε παροχές διαφορετικών επιπέδων τάσης, μετά τον επιμερισμό της εγχυθείσας ενέργειας σε κάθε προς συμψηφισμό παροχή, ο Προμηθευτής θα προβαίνει στην αναγωγή της εγχυθείσας ενέργειας που επιμερίσθηκε στο επίπεδο τάσης της παροχής.

• Μετά το τέλος της διαδικασίας επιμερισμού ανά παροχή και αναγωγής της εγχυθείσας ενέργειας στις περιπτώσεις συμψηφισμού σε διαφορετικά επίπεδα τάσης, ο συμψηφισμός θα διενεργείται από τον προμηθευτή στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε προς συμψηφισμό παροχή.

• Σε περίπτωση τροποποίησης του Προσαρτήματος της Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ., ο Προμηθευτής θα λαμβάνει υπόψη το τροποποιημένο Προσάρτημα για τον επιμερισμό της εγχυθείσας ενέργειας του κύκλου καταμέτρησης του σταθμού παραγωγής που έπεται της τροποποίησης, εφόσον αυτό έχει υποβληθεί και οριστικοποιηθεί έγκαιρα, διαφορετικά ο επιμερισμός θα διενεργείται σύμφωνα με το προηγούμενο προσάρτημα. Το χρονικό σημείο μέχρι το οποίο θα θεωρείται έγκαιρη η υποβολή και η οριστικοποίηση του τροποποιημένου Προσαρτήματος θα ορίζεται από τον Προμηθευτή, αλλά δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις επτά (7) ημέρες πριν από την αμέσως επόμενη καταμέτρηση του σταθμού παραγωγής, ώστε να υπάρχει ένα εύλογο χρονικό περιθώριο τροποποίησης του Προσαρτήματος.

• Σε περίπτωση απένταξης παροχής από τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, εάν ο Προμηθευτής διαπιστώσει ότι υπάρχει πλεόνασμα ενέργειας που δεν έχει συμψηφισθεί, η ενέργεια αυτή θα αθροίζεται στην εγχυθείσα ενέργεια του επόμενου κύκλου καταμέτρησης του σταθμού παραγωγής, αφού θα έχει αναχθεί στο επίπεδο τάσης της εγχυθείσας ενέργειας με το αντίστροφο του ισχύοντος Συντελεστή Αναγωγής.

• Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ., ο Προμηθευτής θα εκδίδει μετά από αίτηση της Ενεργειακής Κοινότητας ενημερωτικό σημείωμα, στο οποίο θα παρουσιάζεται ανά παροχή η συνολική ποσότητα ενέργειας που επιμερίσθηκε και συμψηφίσθηκε, καθώς και τυχόν πλεόνασμα που παραμένει. Τα σημειώματα δεν θα μπορούν να εκδίδονται για χρονικό διάστημα μικρότερο του εξαμήνου.

• Ο Προμηθευτής θα δύναται να επιβάλλει πάγια χρέωση σε κάθε παροχή κατανάλωσης που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα της Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ. για την κάλυψη του διαχειριστικού κόστους, η οποία δεν θα μπορεί να υπερβαίνει μηνιαίως το 0,25 του Ευρώ.