Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Νέα όρια ισχύος για Net Metering

Με την υπουργική απόφαση που υπογράφτηκε διαμορφώνονται νέα δεδομένα για την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering), του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net metering) και των Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Όρια ισχύος

  • Το ανώτατο όριο για σύστημα αυτοπαραγωγής net metering/virtual net metering από αυτοπαραγωγό ή Ενεργειακή Κοινότητα από τα 500kW ανεβαίνει στο 1MW.
  • Για σταθμούς παραγωγής που συνδέονται στο δίκτυο Μέσης Τάσης επιτρέπεται ο συνδυασμός 2 τεχνολογιών (φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες, βιοαέριο, βιομάζα/βιορευστά, ΣΗΘΥΑ, μικρά υδροηλεκτρικά) από τον αυτοπαραγωγό ή την Ενεργειακή Κοινότητα. Για σταθμούς παραγωγής μικρών ανεμογεννητριών ή σταθμούς παραγωγής 2 τεχνολογιών εκ των οποίων η μία είναι οι μικρές ανεμογεννήτριες η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των μικρών ανεμογεννητριών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 60 kW.
  • Δικαίωμα εφαρμογής φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής virtual net metering για συμψηφισμό των καταναλώσεών τους έχουν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 και οι Ενεργειακές Κοινότητες.

 

Διασυνδεδεμένο Σύστημα

Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Net Metering

20 kW ή, από κει και πάνω, μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος όπως ίσχυε

10 kW, και ειδικά για την Κρήτη μέχρι 20 kW, ή, από κει και πάνω, μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος όπως ίσχυε

μέχρι το 100% της συμφωνημένης ισχύος για ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ όπως ίσχυε αλλά και για αυτοπαραγωγούς Μέσης Τάσης

Virtual Net Metering

20 kW ή, από κει και πάνω, μέχρι το 50% του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος του συνόλου των συμψηφιζόμενων καταναλώσεων όπως ίσχυε

10 kW, και ειδικά για την Κρήτη μέχρι 20 kW, ή, από κει και πάνω, μέχρι το 50% του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος του συνόλου των συμψηφιζόμενων καταναλώσεων όπως ίσχυε

μέχρι το 100% του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος του συνόλου των συμψηφιζόμενων καταναλώσεων για ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ όπως ίσχυε αλλά και για αυτοπαραγωγούς Μέσης Τάσης και Ενεργειακές Κοινότητες

  

Ανώτατα όρια ισχύος (kW) σταθμών παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ανά αυτόνομο νησιωτικό σύστημα

Αυτόνομο Νησιωτικό Σύστημα

Σταθμοί από Ενεργειακές Κοινότητες

Σταθμοί από ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ

Λοιποί σταθμοί

Κρήτη

500

300*

100

Ρόδος

500

300

100

Κως (Σύμπλεγμα)

300

100

50

Λέσβος (Σύμπλεγμα)

300

100

50

Θήρα (Σύμπλεγμα)

200

100

50

Χίος (Σύμπλεγμα)

200

100

50

Σάμος (Σύμπλεγμα)

200

100

50

Λοιπά Συστήματα

100

100

20

*για σταθμούς 2 τεχνολογιών όριο ισχύος 500kW

 

Net Metering με μπαταρίες

Προβλέπεται ο συνδυασμός του συστήματος αυτοπαραγωγής net metering με μπαταρίες για αύξηση του ταυτοχρονισμού παραγωγής-κατανάλωσης καθώς και για συμβολή στη σταθεροποίηση της τάσης και της συχνότητας του δικτύου τοπικά, με την ισχύ του αντιστροφέα των μπαταριών να μην υπερβαίνει την ονομαστική ισχύ του σταθμού παραγωγής (σε kW) με ανώτατο όριο ισχύος τα 30kVA.

Virtual Net Metering σε διαφορετικά επίπεδα τάσης

Προβλέπεται ο συμψηφισμός ενέργειας που εγχέεται από σταθμό παραγωγής αυτοπαραγωγού ή Ενεργειακής Κοινότητας ο οποίος συνδέεται στο δίκτυο Μέσης Τάσης με ενέργεια που απορροφάται από συμψηφιζόμενες καταναλώσεις που συνδέονται στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης με εφαρμογή συντελεστή αναγωγής που υπολογίζεται με απόφαση της ΡΑΕ.

Πεδίο εφαρμογής Virtual Net Metering

Επιτρέπεται εγκατάσταση συστήματος εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης με τις οποίες αντιστοιχίζεται, τόσο στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα όσο και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Τόσο η παροχή του σταθμού παραγωγής όσο και οι αντίστοιχες παροχές κατανάλωσης προς συμψηφισμό θα πρέπει να είναι επ' ονόματι του ιδίου φυσικού ή νομικού προσώπου και να εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από τον ίδιο προμηθευτή.

Πεδίο εφαρμογής Ενεργειακών Κοινοτήτων

Ο σταθμός παραγωγής και οι παροχές κατανάλωσης προς συμψηφισμό βρίσκονται στην ίδια Περιφέρεια – όπου είναι και η έδρα της Ενεργειακής Κοινότητας. Ειδικά για Ενεργειακή Κοινότητα με έδρα εντός της Περιφέρειας Αττικής ο σταθμός παραγωγής επιτρέπεται να εγκαθίσταται εντός όμορης Περιφέρειας υπό την προϋπόθεση ότι συνδέεται στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο. Τόσο η παροχή του σταθμού παραγωγής όσο και οι αντίστοιχες παροχές κατανάλωσης προς συμψηφισμό θα πρέπει να εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από τον ίδιο προμηθευτή.

Χρηματοδότηση Ενεργειακών Κοινοτήτων

  • Από το ΕΣΠΑ: Προβλέπεται κατανομή 25 εκατομμύριων ευρώ
  • Από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Για κάθε πληροφορία σχετικά με φωτοβολταϊκά συμψηφισμού net metering καλέστε μας στο 2103217895.