Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Κατατέθηκε στη βουλή το νομοσχέδιο για την Αυτοπαραγωγή (Net Metering)

19-Σεπ-2013

Μετά το άρθρο 14 του ν. 3468/2006 προστίθεται άρθρο 14Α ως εξής:
«Άρθρο 14Α
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών από αυτοπαραγωγούς
1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών από αυτοπαραγωγούς σε εγκαταστάσεις τους που συνδέονται στο Δίκτυο. Για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται από τη ΡΑΕ ως περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, σύμφωνα με τη διαδικασία των δύο τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης α` της παρ. 5 του άρθρου 3 για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου ο Διαχειριστής του Δικτύου μπορεί να θέτει περιορισμούς στην απορροφώμενη ισχύ για λόγους ασφάλειας της λειτουργίας του Δικτύου ή του Διασυνδεδεμένου Συστήματος. Η παραγόμενη ενέργεια από το σταθμό που εγχέεται στο δίκτυο διανομής συμψηφίζεται σε κάθε κύκλο καταμέτρησης με την καταναλισκόμενη ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού που τροφοδοτεί ο σταθμός. Το πλεόνασμα ενέργειας που προκύπτει από τον συμψηφισμό του προηγούμενου εδαφίου διοχετεύεται στο Δίκτυο χωρίς υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή και γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου και ανάλογα με την πορεία του ελλείμματος του ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 (Α΄ 286) μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση από τον προμηθευτή υπέρ του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 ή και υπέρ του αυτοπαραγωγού για ποσοστό του πλεονάσματος ενέργειας που προκύπτει από τον συμψηφισμό, όπως αυτό καθορίζεται με την ίδια απόφαση.
2. Οι σταθμοί του παρόντος άρθρου εξαιρούνται από την αναστολή της αδειοδοτικής διαδικασίας βάσει των διατάξεων της περίπτωσης (β) της παρ. 3 του άρθρου 1, όπως ισχύει. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος και η διάταξη της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 δεν εφαρμόζεται για τους σταθμούς για τους οποίους χορηγείται οριστική προσφορά σύνδεσης βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου και συνεπώς συνάπτεται η αντίστοιχη σύμβαση συμψηφισμού. Κατά τα λοιπά για την αδειοδότηση εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 8 του παρόντος.
3. Η ισχύς των σταθμών του παρόντος άρθρου συνυπολογίζεται για την εκτίμηση της ενδεχόμενης κάλυψης των ορίων ισχύος που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (β) της παρ. 3 του άρθρου 1.
4. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που εγκαθίστανται από δημόσιους φορείς στις εγκαταστάσεις τους στο πλαίσιο διευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι δυνατή η σύνδεσή τους τόσο στο Δίκτυο όσο και στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται στο Σύστημα ή το Δίκτυο, από τους σταθμούς του προηγούμενου εδαφίου, και μέχρι ποσοστό 20% της συνολικά παραγόμενης ενέργειας, σε ετήσια βάση, αποζημιώνεται βάσει των τιμών του πίνακα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13.».

 Αιτιολογική Έκθεση:

"Με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών από αυτοπαραγωγούς. Οι σταθμοί που εντάσσονται στη ρύθμιση εξαιρούνται της απόφασης αναστολής αδειοδότησης νέων φωτοβολταϊκών σταθμών (Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2300/οικ.16932/09.08.2012, Β’ 2317). Στις περιπτώσεις όπου το δίκτυο μιας περιοχής έχει χαρακτηριστεί κορεσμένο, η δυνατότητα εγκατάστασης δίνεται εφόσον δεν δημιουργείται πρόβλημα ασφάλειας και ευστάθειας του συστήματος/δικτύου. Για να μην επιβαρύνεται ο Ειδικός Λογαριασμός του Λ.ΑΓ.Η.Ε. δεν υφίσταται υποχρέωση αποζημίωσης του αυτοπαραγωγού για το τυχόν πλεόνασμα της ενέργειας που θα εγχέεται στο δίκτυο μετά τον ενεργειακό συμψηφισμό παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας. Με απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. είναι δυνατό να προβλεφθεί αποζημίωση από τον προμηθευτή για το ποσοστό του πλεονάσματος ενέργειας που προκύπτει από τον συμψηφισμό, η οποία θα αποδοθεί στον ειδικό διαχειριστικό Λογαριασμό του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 (Α’ 286) ή/και στον αυτοπαραγωγό και μέχρι ποσοστού 20% της παραγόμενης ενέργειας. Τέλος με την εν λόγω ρύθμιση προβλέπεται η ισχύς των σταθμών να συνυπολογίζεται για την εκτίμηση τις ενδεχόμενης κάλυψης των ορίων ισχύος σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (β) της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3468/2006 όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3851/2006. Ειδική μέριμνα για την πώληση ποσοστού έως 20% της παραγόμενης ενέργειας γίνεται για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που εγκαθίστανται από δημόσιους φορείς στο πλαίσιο διευρωπαϊκών προγραμμάτων. Επιπλέον για την ανωτέρω περίπτωση προβλέπεται η δυνατότητα σύνδεσης των σταθμών και στο Διασυνδεμένο Σύστημα σε περίπτωση που το μέγεθός τους δεν καθιστά δυνατή τη σύνδεσή τους στο Δίκτυο."