Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Επιδότηση Net Metering για Νοσοκομεία

Από τις 29-5-2018 είναι ανοιχτή πρόσκληση από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης για την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη», με άξονα προτεραιότητας 10 «εφαρμογή στρατηγικών επίτευξης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές» και τίτλο «ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων – παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε νοσοκομεία».

Προβλέπονται οι Δράσεις :

·         10.4c.15.1.1: Ενεργειακές αναβαθμίσεις Δημόσιων Κτιρίων σε Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες

·         10.4c.15.1.2: Ενεργειακές αναβαθμίσεις Δημόσιων Κτιρίων σε Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες

·         10.4c.15.2.1: Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε Νοσοκομεία

Απευθύνεται σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. τα οποία έχουν δυναμικότητα :

· τουλάχιστον 400 κλινών στην Περιφέρεια Αττικής και

· τουλάχιστον 200 κλινών στις υπόλοιπες Περιφέρειες

Ειδικότερα μέσω της πρόσκλησης κάθε Δικαιούχος – Νοσοκομείο μπορεί να υποβάλει μια και μοναδική πρόταση χρηματοδότησης που αφορά σε μια ή συνδυασμό των παρακάτω κατηγοριών παρεμβάσεων :

·         Κατηγορία Ενέργειας 1: Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας

·         Κατηγορία Ενέργειας 2: Δράσεις εγκατάστασης μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας (ΣΗΘΥΑ) και δράσεις Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

·         Κατηγορία Ενέργειας 3: Δράσεις αντικατάστασης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Τα υποέργα που θα αφορούν ενεργειακή αναβάθμιση θα εντάσσονται υποχρεωτικά στις Δράσεις 10.4c.15.1.1 και 10.4c.15.1.2 ενώ τα υποέργα που θα αφορούν παραγωγή ενέργειας από ΣΗΘΥΑ ή/και χρήση ΑΠΕ θα εντάσσονται υποχρεωτικά στη δράση 10.4c.15.2.1 . Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου κατά δύο ενεργειακές βαθμίδες και υποχρεωτικά μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων το κτίριο να κατατάσσεται σε κατηγορία Β’ και άνω, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.

Στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης για αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας με μείωση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας των δημόσιων κτιρίων και αντίστοιχη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου είναι επιλέξιμες Δράσεις Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) όπως ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) ή ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός (virtual net metering) που δεν αφορούν σε εκμετάλλευση παραγωγής ενέργειας, καθώς και αυτές που αφορούν σε κάλυψη θερμικών φορτίων. Στην περίπτωση εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού ο μετρητής κατανάλωσης θα πρέπει να βρίσκεται εντός της προτεινόμενης υποδομής, η οποία δύναται να συγχρηματοδοτηθεί, στο πλαίσιο της πρόσκλησης.


Επόμενο άρθρο