Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Σε διαβούλευση προτάσεις για εικονικό net metering και μπαταρίες

Για την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου εγκατάστασης μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό (net metering) και εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (virtual net metering) και προκειμένου η Αρχή να γνωμοδοτήσει προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η ΡΑΕ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στη σχετική Υπουργική Απόφαση. Ακολουθούν τα νέα στοιχεία που εισάγει η Υπουργική απόφαση.

Όρια ισχύος στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα

  • Net metering

Για αυτοπαραγωγούς μέσης τάσης το όριο ισχύος του φωτοβολταϊκού συστήματος ανέρχεται στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.

  • Virtual net metering

Για αυτοπαραγωγούς μέσης τάσης και Ενεργειακές Κοινότητες το όριο ισχύος του φωτοβολταϊκού συστήματος ανέρχεται στο 100% του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος του συνόλου των συμψηφιζόμενων καταναλώσεων.

Ανώτατο όριο είναι το 1MW και ειδικά για σταθμούς παραγωγής μικρών ανεμογεννητριών ή σταθμούς παραγωγής που συνδυάζουν 2 τεχνολογίες και περιλαμβάνουν μικρές ανεμογεννήτριες, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των μικρών ανεμογεννητριών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 60 kW.

  • Όρια ισχύος στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

 

  • Net metering

Για αυτοπαραγωγούς μέσης τάσης το όριο ισχύος του φωτοβολταϊκού συστήματος ανέρχεται στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.

  • Virtual net metering

Για αυτοπαραγωγούς μέσης τάσης και Ενεργειακές Κοινότητες το όριο ισχύος του φωτοβολταϊκού συστήματος ανέρχεται στο 100% του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος του συνόλου των συμψηφιζόμενων καταναλώσεων.

Ανώτατο όριο για νομικά πρόσωπα και Ενεργειακές Κοινότητες είναι τα 100kW και ειδικά για την Κρήτη τα 300kW. Ειδικά για σταθμούς παραγωγής μικρών ανεμογεννητριών, ή σταθμούς παραγωγής 2 τεχνολογιών που περιλαμβάνουν μικρές ανεμογεννήτριες, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των μικρών ανεμογεννητριών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 60 kW.

  • Virtual net metering μεταξύ διαφορετικών επιπέδων τάσης

Στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο επιτρέπεται ο συμψηφισμός ενέργειας που εγχέεται από σταθμό παραγωγής αυτοπαραγωγού ή Ενεργειακής Κοινότητας ο οποίος συνδέεται στο Δίκτυο ΜΤ, με ενέργεια που απορροφάται από συμψηφιζόμενες καταναλώσεις που συνδέονται στο Δίκτυο ΧΤ. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται συντελεστής αναγωγής της εγχυθείσας ενέργειας, στον υπολογισμό του οποίου συνεκτιμώνται οι τεχνικές απώλειες επί του Δικτύου ΧΤ. Στα συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών επιτρέπεται ο συμψηφισμός ενέργειας που εγχέεται από σταθμό παραγωγής αυτοπαραγωγού ή Ενεργειακής Κοινότητας, ο οποίος συνδέεται στο δίκτυο ΜΤ, με ενέργεια που απορροφάται από συμψηφιζόμενες καταναλώσεις που συνδέονται στο δίκτυο ΧΤ, με εφαρμογή του συντελεστή αναγωγής για το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, μέχρι την έκδοση απόφασης της ΡΑΕ για τον προσδιορισμό του συντελεστή απωλειών στο αντίστοιχο ηλεκτρικό σύστημα.

  • Virtual net metering από Ενεργειακές Κοινότητες

Στην Υπουργική Απόφαση προτείνεται η Σύμβαση Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού Ενεργειακής Κοινότητας (Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ.).

H εγχυθείσα ενέργεια στο δίκτυο από το φωτοβολταϊκό σύστημα virtual net metering της Ενεργειακής Κοινότητας επιμερίζεται προς συμψηφισμό στις παροχές των μελών της Ενεργειακής Κοινότητας.

  • Net metering με μπαταρίες

Στις εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγών με ενεργειακό συμψηφισμό net metering επιτρέπεται, μετά από αίτηση στον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου, η εγκατάσταση συστήματος μπαταριών για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Το σύστημα αποθήκευσης αποτελεί τμήμα της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης του αυτοπαραγωγού και η εγκατάσταση του θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα εθνικά και διεθνή αντίστοιχα πρότυπα και κανόνες.

Η σύνδεση και λειτουργία του συστήματος αποθήκευσης γίνεται παράλληλα με το δίκτυο διανομής. Η λειτουργία του συστήματος αποθήκευσης εξασφαλίζει ότι η ενέργεια που αποθηκεύεται σε αυτό προέρχεται αποκλειστικά από το φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής και η ενέργεια αυτή διατίθεται αποκλειστικά για την τροφοδότηση των φορτίων του αυτοπαραγωγού. Δηλαδή το σύστημα αποθήκευσης δεν θα ανταλλάσσει ενέργεια με το δίκτυο διανομής.

Η ονομαστική ισχύς του αντιστροφέα (inverter) του συστήματος αποθήκευσης (σε ΚVA) δεν δύναται να υπερβαίνει την ονομαστική ισχύ του φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής (σε kW), με ανώτατο όριο ισχύος τα 30kVA. Το μέγιστο ρεύμα της συνολικής εγκατάστασης δε δύναται να υπερβαίνει τη μέγιστη ικανότητα φόρτισης της παροχής του αυτοπαραγωγού.